Condicións de contratación

1. Organización

Celtia Travel (pertencente a Xeitura / Xestión Integral do Patrimonio Cultural S. Coop. Galega) é unha axencia de viaxes comerciante polo miúdo con Licenza N° XG.608, e con domicilio social en Rúa Hospital, 10 – Planta baixa (32660 Allariz, Ourense), dirección de correo electrónico info@celtiatravel.com, e número de teléfono (+34) 616 667 446.

Como axencia comerciante polo miúdo, Celtia Travel tamén vende produto de Axencias de Viaxe Almacenistas. Nestes casos, Celtia Travel é intermediaria entre Axéncia Almacenista Organizadora e o usuario.

2. Condicións xerais de contratación e a súa aceptación

Neste documento expóñense as condicións xerais de contratación dos servizos de Celtia Travel, aínda que todas as viaxes ou actividades organizados dispoñen dunhas condicións moito máis detalladas, as cales prevalecerán sobre o presente documento de condicións xerais ao omitirse aquí multitude de detalles.

A reserva de calquera das viaxes ou as actividades cuxa organización técnica corra a cargo de Celtia Travel, supón a aceptación total destas condicións xerais e das condicións particulares do devandito viaxe ou actividade, que se considerarán automaticamente incorporadas ao contrato sen que sexa precisa a súa trascrición escrita no mesmo, obrigando a ambas as partes ao seu cumprimento.

En caso que unha viaxe ou actividade estea organizado por un almacenista ou operador de turismo externo a Celtia Travel, as condicións aplicables serán as do devandito organizador.

3. Definicións

Para os efectos das presentes condicións xerais entenderase por:

Produto: designa ás viaxes combinadas, paquetes turísticos, escapadas ou servizos soltos propostos por Celtia Travel.

Usuario turístico: persoa física ou xurídica que adquire ou consome algún produto ou servizo turístico ou que, como destinatario final, utilízao ou manifesta inequivocamente a demanda da súa utilización.

4. Regulación xurídica

Estas condicións xerais de contratación regúlanse polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a defensa dos consumidor e usuarios e outras leis complementarias (BOE/BOE), Libro IV (Viaxes Combinadas), sobre a Defensa dos Consumidores e Usuarios, o Decreto 42/2001, de 1 de febreiro, de refundición en materia de axencia de viaxes, guías de turismo e turismo activo (DOG), e a Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia (DOG).

5. Procedemento de compra

Para contratar un produto de Celtia Travel, débese encher o formulario de inscrición na web www.celtiatravel.com, ler e aceptar as Condicións Xerais de Venda e a Política de Privacidade, e efectuar o pago da reserva.

No momento en que Celtia Travel obteña os datos do devandito formulario, o usuario recibirá un email confirmando a súa pre-reserva xunto cos datos bancarios de Celtia Travel (conta ES59 3070 0043 0262 3509 3926 de Caixa Rural Galega) para realizar o pago mediante ingreso en conta ou transferencia bancaria, no que ademais se lle informará da data límite para realizar o pago. Se nese período de tempo non se realizou o ingreso en conta ou transferencia, Celtia Travel procederá á anulación da reserva.

Cando Celtia Travel reciba o pago, e só nese momento, o contrato do produto fíxose efectivo, e o usuario recibirá un correo electrónico de confirmación da reserva por parte de Celtia Travel.

No momento de facer a reserva, Celtia Travel sempre fai a comprobación de prazas. Celtia Travel intenta manter ao día a dispoñibilidade de prazas, pero se nalgún caso non é posible, o usuario non recibirá ningún cargo, senón que será informado da forma máis inmediata posible e poderánselle dar outras opcións de datas ou produtos similares, que o usuario deberá confirmar antes de que se efectúe cargo algún. Se por mención ou omisión o usuario rexeita a data ou produto similar ofrecido, o contrato romperase e non se fará ningún cargo.

Se trala comprobación de prazas a reserva queda confirmada, Celtia Travel enviará a documentación sobre o produto ao correo electrónico dado polo usuario durante o proceso de inscrición, que inclúe recomendacións prácticas e indicacións relativas ao produto contratado. En caso de non proporcionar ningún correo electrónico, o usuario deberá poñerse en contacto con Celtia Travel para confirmar o seu reserva e recibir a documentación.

No caso de que o usuario necesite factura polo produto adquirido, poderá solicitala a info@celtiatravel.com, indicando os seus datos fiscais (razón social, CIF ou NIF, domicilio, código postal, localidade, provincia e país), especificando o produto adquirido e indicando un correo electrónico para facerllo chegar.

6. Prezos

Cando se realice a contratación do produto como consecuencia de ofertas especiais, ou de adaptación ás peticións do consumidor, o prezo poderá ser distinto do expresado neste programa xeral, e os servizos comprendidos no mesmo serán aqueles que se especifiquen no programa detallado.

Non se inclúe ningún servizo que non figure especificamente detallado como incluído no contrato ou na documentación que se entrega ao usuario ao subscribilo.

No caso de excursións, visitas facultativas ou actividades non contratas en orixe ou que necesariamente deba pagalas o usuario en destino, debe terse presente que non forman parte do contrato do produto. A súa publicación no folleto ten mero carácter informativo e o seu prezo é “estimado”. As devanditas actividades serán ofrecidas ao usuario coas súas condicións específicas e prezo definitivo de forma independente, non garantíndose ata o momento da súa contratación a posible realización das mesmas.

6.1. Actividades de 1 día.

As actividades de 1 día (a menos que no programa específico da actividade indíquese o contrario) inclúen transporte, monitores, documentación, seguro R.C., taxas e impostos aplicables e outras condicións particulares expresadas no programa da actividade.

Celtia Travel queda libre de variar o prezo e/ou transporte segundo prazas, así como anular unha saída cando non alcance unha cota mínima de inscricións requirida, previa comunicación.

As actividades nunca levan incluídas ningún tipo de entradas, billetes de barco, etc., salvo indicación expresa no programa da actividade. Prezos con transporte aéreo suxeitos a variacións das taxas.

As actividades con prezo especial (de oferta ou promoción), estarán suxeitas a unha cota limitada ata esgotarse a cota de prazas en promoción. A data de validez dunha promoción en calquera momento pode sufrir cambios ou mesmo suprimirse en caso de esgotarse a cota de prazas dispoñibles con prezo especial. As devanditas actividades reservadas con importe especial (de oferta ou promoción), non terán opción de reembolso en caso de cancelación, si podendo ser cedida a praza a outro titular para recuperala.

6.2. Actividades de máis de 1 día e viaxes combinadas.

O prezo das actividades de máis de 1 día de duración e as viaxes combinadas inclúe:

a) O transporte de ida e volta, cando este servizo estea incluído no programa contratado.
b) O aloxamento, cando este servizo este incluído no programa detallado que se entrega ao consumidor no momento de subscribilo.
c) As taxas aéreas, impostos de establecementos hostaleiros e impostos indirectos (I.V.E e outros) cando sexan aplicables.
d) A asistencia técnica durante a viaxe, cando este servizo estea especificamente incluído no programa detallado.
e) Todos os demais servizos e complementos que se especifiquen concretamente no programa detallado contratado ou que expresamente se fagan constar no contrato de viaxe combinada.
f) Os gastos de xestión.

7. Revisión de prezos

Calquera variación nos prezos dos transportes, taxas, carburante, impostos ou tipos de cambio sobre os calculados na data de edición do presente programa, ou do programa detallado correspondente, poderá dar lugar a unha revisión no prezo final á alza ou baixa, que se comunicará por escrito ao usuario.

8. Modificacións e cancelacións

O usuario pode cancelar ou modificar os servizos contratados, tendo dereito á devolución das cantidades satisfeitas excepto os gastos de anulación (derivados dos servizos incluídos na viaxe), os de xestión (propios do traballo da axencia retallista) e a indemnización marcada polo Real Decreto 1/2007 que corresponda abonar á axencia. Estas excepcións inclúen:

a) No caso de servizos soltos:

A totalidade dos gastos de xestión, máis os gastos de anulación se se produciron.

b) No caso de viaxes combinadas:

Os gastos de xestión, máis os gastos de anulación se os houbese e a penalización, consistente no 5% do total da viaxe se a desistencia prodúcese con máis de dez días e menos de quince de antelación á data de comezo da viaxe; o 15% entre os días 3 e 10, e o 25% dentro das corenta e oito horas anteriores á data de saída.

De non presentarse á hora prevista para a saída, non terá dereito a devolución algunha da cantidade abonada, salvo acordo entre as partes noutro sentido.

No caso de que a Viaxe Combinada estivese suxeita a condicións económicas especiais de contratación, tales como frete de avións, buques, tarifas especiais, etc., os gastos de cancelación por desistencia estableceranse de acordo coas condicións particulares acordadas por ambas as partes.

As cancelacións deben comunicarse canto antes, telefonicamente ou mediante email, pero deberá formalizarse por escrito, mediante un Documento de Desistencia que será datado pola axencia co día da súa recepción e remitida copia ao consumidor.

Se a cancelación prodúcese por causa de forza maior comunicada nas 24 h seguintes ao suceso, previo á saída da viaxe e presentando documentación orixinal e de entidade acreditada para a súa aceptación como causa xustificada, só cobraranse os gastos de anulación.

Entenderanse como causas de forza maior, que eximirán ao consumidor do pago dos gastos de xestión e da penalización, os supostos contemplados polo Seguro de Anulación ofrecido opcionalmente no contrato de viaxe combinada, debendo cubrir exclusivamente os gastos de anulación de modo directo ou a través do mencionado seguro de anulación opcional. Se o usuario contratou un Seguro de Anulación o importe do mesmo non é reembolsable nin a póliza é modificable. A devolución en caso de contratación do seguro farase de acordo á póliza do seguro contratado.

Non se realizarán reembolsos nos seguintes supostos:

 • Que sexa unha oferta “non reembolsable”. Este tipo de ofertas non admiten ningún tipo de modificación nin cancelación.
 • Non estar dentro dos prazos de cancelación ou modificación. Estes prazos están indicados durante o proceso de reserva e tamén cando se confirma a mesma. Son variables segundo o provedor e a tarifa reservada.

Non se efectuará ningunha devolución ou reembolso pola non utilización de calquera tipo de servizo (transporte aéreo, terrestre ou marítimo, aloxamento, comidas, excursións ou calquera outro incluído nun paquete de viaxe) no caso de que o motivo do mesmo sexa responsabilidade directa do cliente:

 1. Atrasos ou non presentación en horario indicado para o inicio da viaxe.
 2. Non posesión da documentación necesaria e obrigatoria para a viaxe e/ou destino: DNI, Pasaporte, Visados, Cartilla de vacinación internacional…
 3. Servizos non utilizados voluntariamente polo cliente, calquera que sexa a causa da non utilización.
 4. Abandono voluntario de todo ou parte da viaxe unha vez iniciado o mesmo.
 5. Comportamentos incómodos cara ao resto do grupo que obriguen aos responsables do mesmo a responder coa autoridade que lles corresponde.
 6. Outras situacións que sexan causadas polo cliente e alleas á axencia.

O usuario poderá ceder a súa praza a un terceiro, se o cedente solicítao por escrito con polo menos 15 días de antelación á data de inicio da viaxe ou actividade e o cesionario cumpre os seus mesmos requisitos. Ambos responderán solidariamente o pago e gastos adicionais xustificados pola cesión.

En caso que a praza cancelada polo usuario sexa dunha habitación para compartir e non se puidese substituír ocupante para a devandita habitación, a persoa que anula debe asumir o importe do suplemento individual obrigado involuntariamente ao compañeiro, engadido ao resto dos gastos de cancelación, se os houbese.

9. Alteracións. Cancelación da viaxe pola axencia

Celtia Travel comprométese a facilitar aos seus clientes a totalidade dos servizos contratados contidos no programa detallado que deu orixe ao contrato do produto coas condicións e características estipuladas, todo iso de acordo aos seguintes extremos:

a) No caso de que, antes da saída da viaxe, o Organizador véxase obrigado a modificar de maneira significativa algún elemento esencial do contrato, incluído o prezo, deberá poñelo inmediatamente en coñecemento do usuario, ben directamente, cando actuei tamén como retallista, ben a través do respectivo retallista.

b) En tal suposto, e salvo que as partes conveñan outra cousa, o usuario poderá optar entre resolver o contrato sen penalización algunha ou aceptar unha modificación do contrato no que se precisen as variacións introducidas e a súa repercusión no prezo. O usuario deberá comunicar a decisión que adopte ao Retallista ou, no seu caso, ao Organizador dentro dos tres días seguintes a ser notificado da modificación a que se refire o apartado (a) dándose por rexeitado se non hai resposta no devandito prazo.

c) No caso de que o usuario opte por resolver o contrato, ou de que o Organizador cancele a viaxe combinada antes da data de saída acordada, por calquera motivo que non lle sexa imputable ao usuario, este terá dereito, desde o momento en que se produza a resolución do contrato, ao reembolso de todas as cantidades pagas no prazo máximo de 30 días, ou ben á realización doutra viaxe combinada de calidade equivalente ou superior, sempre que o Organizador ou Retallista poida propoñerllo. No caso de que a viaxe ofrecida fóra de calidade inferior, o Organizador ou Retallista deberán reembolsar ao usuario, cando cumpra, en función das cantidades xa desembolsadas, a diferenza de prezo, con arranxo ao contrato. Leste mesmo dereito corresponderá ao usuario que non obtivese confirmación da reserva nos termos estipulados no contrato.

d) Se a Axencia cancela a viaxe unha vez asinado o contrato de Viaxe Combinada, reembolsaráselle a cantidade paga e, se é o caso de incumprimento, unha indemnización do 5% entre 2 meses e 15 días antes, o 10% entre 15 e 3 días e o 25% se o incumprimento é nos dous días previos á saída. Non existirá obriga de indemnizar nos seguintes supostos:

 1. Nas viaxes condicionadas a un mínimo de participantes, o Organizador resérvase o dereito de cancelar se o número de participantes é menor das prazas que se indiquen especificamente, nese caso avisarase con polo menos 10 días de antelación.
 2. Cando a cancelación da viaxe, salvo nos supostos de exceso de reservas, débase a motivos de forza maior, entendendo por tales aquelas circunstancias alleas a quen as invoca, anormais e imprevisibles, cuxas consecuencias non poderían evitarse, a pesar de actuar coa dilixencia debida.
 3. Cando a cancelación ou non realización da viaxe sexa responsabilidade directa do usuario en situacións debidas a:
  1. Atrasos ou non presentación en horario indicado para o inicio da viaxe.
  2. Non posesión da documentación necesaria e obrigatoria para a viaxe e/ou destino: DNI, Pasaporte, Visados, Cartilla de vacinación internacional…
  3. Servizos non utilizados voluntariamente polo cliente, calquera que sexa a causa da non utilización.
  4. Abandono voluntario de todo ou parte da viaxe unha vez iniciado o mesmo.
  5. Comportamentos incómodos cara ao resto do grupo que obriguen aos responsables do mesmo a responder coa autoridade que lles corresponde.
  6. Outras situacións que sexan causadas polo cliente e alleas á axencia.

e) No caso de que, despois da saída da viaxe, o Organizador non subministre ou comprobe que non pode subministrar unha parte importante dos servizos previstos no contrato, adoptará as solucións adecuadas para a continuación da viaxe organizada, sen suplemento algún do prezo para o usuario, e, no seu caso, abonará a leste ultimo o importe da diferenza entre as prestacións previstas e as subministradas. Se o usuario continúa a viaxe coas solucións dadas polo Organizador, considerásese que acepta tacitamente as devanditas propostas.

f) Se as solucións adoptadas polo Organizador fosen inviables ou o usuario non as aceptase por motivos razoables, aquel deberá facilitar a este, sen suplemento algún de prezo, un medio de transporte equivalente ao utilizado na viaxe para regresar ao lugar de saída ou a calquera outro que ambos conviñesen, sen prexuízo da indemnización que no seu caso proceda.

g) En caso de reclamación, o retallista ou, no seu caso, o organizador deberá obrar con dilixencia para achar solucións adecuadas.

h) En ningún caso, todo aquilo non incluído no contrato de viaxe combinada (como billetes de transporte desde o lugar de orixe do pasaxeiro ata o lugar de saída da viaxe, ou viceversa, reserva de hotel en días previos ou posteriores á viaxe, etc.) será responsabilidade do Organizador, non existindo obrigación de indemnizar por eses posibles gastos de servizos independentes no caso de que a viaxe cancélese polas causas previstas no apartado d).

i) O guía, pola seguridade dos viaxeiros, terá facultade para modificar a viaxe se o estima imprescindible, por motivos de integridade física ou en evitación de perigos obxectivos constatables sobrevindos ou asumidos nas Condicións particulares do Contrato de Viaxe Combinada, procurando a alternativa máis razoable ao seu criterio, sen que esta garanta a consecución dos mesmos contidos se están condicionados polas devanditas causas, non estando por tanto Celtia Travel obrigado a realizar reembolsos por iso.

Determinadas condicións climáticas adversas previas á saída dunha viaxe ou roteiro de calquera natureza, non xustifican a súa cancelación, ben por darse posibles cambios de condicións no lugar de desenvolvemento e o transcurso do mesmo, ben por existir servizos contratados que puidesen ser gozados e por tanto non fosen reembolsables.

10. Reembolsos

Todos os reembolsos que sexan procedentes por calquera concepto, formalizásense sempre a través da Axencia Retallista onde se realizou a inscrición.

Non se efectúa devolución algunha por servizos non utilizados voluntariamente polo usuario.

No caso de que antes da celebración do contrato o organizador véxase imposibilitado a prestar algún dos servizos solicitados polo usuario (incluído no prezo), deberá serlle comunicado a través de Axéncia Comerciante polo miúdo ao usuario, o cal poderá renunciar á súa solicitude recuperando exclusivamente as cantidades anticipadas se as houbese.

11. Reclamacións

O usuario debe colaborar ao bo desenvolvemento da viaxe e comunicará no momento ao guía do mesmo, axencia correspondente ou contacto facilitado, a posible anomalía ou incumprimento na execución do contrato para ser emendado “in situ”, e se non é posible, e non existe alternativa, poderá reclamar posteriormente e por escrito á Axencia no prazo máximo dun mes, unha vez finalizase o servizo. Pasado este prazo, a Axencia non se compromete a aceptar ningunha reclamación.

Estas reclamacións deben dirixirse mediante carta certificada con acuse de recibo á seguinte dirección: Celtia Travel, con domicilio social en Rúa Hospital, 10 – Planta baixa (32660 Allariz, Ourense).

12. Responsabilidades

 A Axencia de Viaxes Organizadora e a Retallista vendedora final do produto responderán fronte ao usuario, en función das obrigacións que lles correspondan polo seu ámbito respectivo de xestión do produto, do correcto cumprimento das obrigacións derivadas do contrato, con independencia de que estas as deban executar eles mesmos ou outros prestadores de servizos. O organizador manifesta que asume as funcións de organización e execución da viaxe. A responsabilidade será solidaria de cantas empresas concorran no contrato.

Os Organizadores e os Retallistas de viaxes combinadas responderán dos danos sufridos polo consumidor como consecuencia da non execución ou execución deficiente do contrato. A devandita responsabilidade cesará cando concorra algunha das seguintes circunstancias.
1. Que os defectos observados sexan imputables ao consumidor.
2. Que os devanditos defectos sexan imputables a un terceiro alleo á subministración das prestacións previstas no contrato e revistan un carácter imprevisible ou insuperable.
3. Que os defectos aludidos débanse a motivos de forza maior, entendendo por tales aquelas circunstancias alleas a quen as invoca, anormais e imprevisibles cuxas consecuencias non poderían evitarse, a pesar de actuar coa dilixencia debida.
4. Que os defectos se deban a un acontecemento que o Retallista ou, no seu caso, o Organizador, a pesar de poñer toda a dilixencia necesaria, non podía prever nin superar.

Con todo, nos supostos de exclusión de responsabilidade por darse algunha das circunstancias anteriores, o Organizador e o retallista que sexan partes no contrato do produto estarán obrigados a prestar a necesaria asistencia ao consumidor que se atope en dificultades.

Cando en uso de calquera medio de transporte contido na Viaxe combinada ocorra un accidente, calquera que sexa o país onde se produza, o consumidor haberá de presentar a pertinente reclamación contra a entidade transportista no respectivo país, a fin de salvagardar, no seu caso, a indemnización do seguro desta, sendo auxiliado e asesorado nas súas xestións pola Axencia Organizadora.

Todos os usuarios sen excepción deberán levar a documentación que, segundo a súa nacionalidade, lles sexa esixible no país ou destino, sendo a súa responsabilidade a obtención a tempo e correcto cumprimento de cuantos documentos necesiten, poñendo especial coidado aqueles cidadáns con nacionalidade non española. Se a viaxe non puidesen efectualo por algunha destas causas, ou ao usuario denegáseselle a entrada ao país por algún destes motivos, entenderase como desistencia e por tanto todos os gastos ocasionados serán por conta do usuario. Os menores de idade deben levar ademais un permiso escrito asinado polos seus pais ou titores.

O usuario declara a idoneidade do seu estado de saúde para a práctica das actividades programadas durante a viaxe, eximindo á Axencia de toda responsabilidade derivada de calquera dano e/ou prexuízo, orixinado directa ou indirectamente polas mesmas.

Cando o produto sexa organizado por terceiros e Celtia Travel sexa exclusivamente intermediario, Celtia Travel non asume ningunha das responsabilidades que sexan propias do organizador pola organización ou execución do produto.

13. Equipaxes

Para todos os efectos, e en canto ao transporte terrestre refírese, entenderase que a equipaxe e demais aveños persoais do usuario, os conserva consigo, calquera que sexa a parte do vehículo en que vaian colocados, e que se transporta por conta e risco do usuario. Recoméndase aos usuarios que, na medida do posible, están presentes en todas as manipulacións de carga e descarga das equipaxes.

En canto ao transporte aéreo, ferroviario, marítimo ou fluvial de equipaxe, son de aplicación as condicións das compañías transportistas, sendo o billete de pasaxe o documento vinculante entre as citadas compañías e o pasaxeiro. No suposto de sufrir algún dano ou extravío o usuario deberá presentar, no acto, a oportuna reclamación á Compañía de Transportes, e comunicalo urxentemente á Axencia Retallista.

14. Dereitos de captación de imaxes

Celtia Travel realiza unha toma de imaxes durante a duración das súas viaxes e actividades organizados co fin de levar a cabo unha reportaxe fotográfica da correspondente viaxe ou actividade.

Todo participante da actividade, recoñece ler e entender estas condicións e asume o feito de aparecer nunha reportaxe fotográfica é totalmente voluntario e recoñece a autorización das devanditas imaxes con fins organizativos da súa actividade.

Aquel participante que non desexe aparecer nalgunha imaxe tomada dentro do ámbito da organización da actividade, poderá comunicalo con anterioridade ao comezo da mesma ao organizador, absténdose consecuentemente de pousar durante o desenvolvemento da actividade.

Exímese ao organizador do incumprimento por parte do participante das condicións descritas anteriormente.

15. Información adicional

O bo desenvolvemento da viaxe ou actividade baséase na harmonía na convivencia do grupo e a observación dos costumes do lugar. Así, os comportamentos reprobables polo resto de viaxeiros que atenten contra a devandita convivencia e mesmo sexan contrarios ás leis do país ou os seus usos e costumes, serán postos en coñecemento do guía que convidará o cliente a desistir das súas actitudes e, se é o caso, cursará a denuncia diante das autoridades correspondentes para salvagardar a integridade do resto de viaxeiros fronte á reiteración de faltas ou delitos que puidesen prexudicar ao resto.

Celtia Travel queda libre de responsabilidade cara a aquelas persoas que decidan seguir o seu propio itinerario, ou actuar de maneira irresponsable cara á súa seguridade, ademais de non ser respectuoso coas persoas ou natureza. Poderá ser excluído do grupo aquel integrante que manifestamente perturbe ou prexudique a convivencia e seguridade.

Enténdese como inicio ou finalización da actividade o momento en que situados na zona descrita na programación, comeza ou acaba a actividade puramente deportiva, non incluíndo por tanto desprazamentos ou actividades doutra índole. Os guías poden variar o programa parcial ou totalmente a última hora ou no seu transcurso a causa do mal tempo, dificultade de accesos ao lugar da actividade ou outros imprevistos que poidan desaconsellar o itinerario previsto.

Antes de iniciar a actividade aquela persoa que padeza algunha doenza, lesión ou discapacidade física, psíquica ou sensorial, deberá poñelo en coñecemento dos guías (gardásese estrita confidencialidade), non responsabilizándose Celtia Travel da situación que se puidese producir derivada de tal omisión.

Todos os horarios están suxeitos a variacións por tráfico rodado. Os usuarios que non se presenten á hora de saída e/ou non leven o equipo apropiado para a actividade perderán a mesma sen reembolso. Así mesmo Celtia Travel queda exento de calquera situación derivada por un equipamento inapropiado por parte do usuario para a realización da actividade.

Se no momento de formalizar a reserva non hai compañeiro/a para compartir, deberase realizar a reserva en individual, abonando o suplemento correspondente segundo o programa. Con todo, se posteriormente atopásese un compañeiro/a para compartir, procederase á devolución do suplemento abonado por cuarto individual sen ningún gasto.

Por mor da especial loxística que supón a organización deste tipo de viaxe con actividades tan variadas e complexas como son as excursións a pé, as visitas culturais e as actividades complementarias doutra natureza, os participantes nesta viaxe ou actividade aceptan a posibilidade de que o programa puidese sufrir algunha modificación, así como os aloxamentos, transportes, horarios e excursións sexan de sendeirismo ou culturais, por causas de forza maior alleas á organización, ou por seguridade, loxística e/ou consello do guía.

16. Non coñecemento do regulamento

O contrato e a participación nunha viaxe ou actividade de Celtia Travel implica a aceptación do presente regulamento. O descoñecemento do mesmo non exime ao participante do seu cumprimento.

17. Disposición final

Celtia Travel resérvase o dereito de modificar parcial ou totalmente o contido deste regulamento, cando por algún motivo estímeo necesario.

18. Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas coa actividade de Celtia Travel será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ourense (España).